logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Bos en Lommer

Privacyverklaring Online platform Buurtbudgetten stadsdeel West

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam.

1. Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van aanvragen voor het buurtbudget in stadsdeel West.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor de verwerkingen van gegevens bij de aanvragen op het platform buurtbudgetten stadsdeel West is de verwerkingsverantwoordelijke het college van Burgemeester & Wethouders.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Platform buurtbudgetten stadsdeel West

Doel

  • Bewoners te informeren over mogelijkheden van het aanvragen van geld voor activiteiten;
  • Ondersteunen van goede besluitvorming over de aanvragen van geld voor activiteiten die bewoners voor hun buurt willen uitvoeren;
  • Het digitaal ondersteunen van de afhandeling van de aanvragen van bewoners door gebiedsmakelaars en de regiegroepen van de gebieden;
  • Bewoners inspireren met verhalen en tips van bewoners die al eerder in hun buurt een activiteit hebben georganiseerd;
  • Transparantie te vergroten over initiatieven en besteding van het buurtbudget;
  • Draagvlak te peilen bij de ingediende voorstellen in de buurt (andere buurtbewoners kunnen reacties geven op de site of zichzelf opgeven om mee te doen).

Aanvragen voor het buurtbudget worden voorbereid door gebiedsmakelaars en besproken in de regiegroep (bestaande uit bewoners, gebiedsmakelaar, opbouwwerker) die vervolgens besluit of het budget wordt toegekend. De afhandeling van de subsidieaanvraag zelf loopt via het reguliere subsidieloket. Het platform ondersteunt het proces tot de subsidieaanvraag.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een goede beoordeling en besluit te komen van de besteding van het buurtbudget Westerpark.

Categorieën persoonsgegevens

1. Naam:

We vragen mensen die een plan indienen om hun naam op te geven. We willen dat iemand die een aanvraag indient voor een activiteit voor de buurt zich kenbaar maakt aan de gemeente en ook aan andere buurtbewoners.

We vragen ook een naam op te geven als u een reactie wil plaatsen bij een aanvraag. Uw naam wordt gepubliceerd bij de reactie. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek / de discussie bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias opgeven.

2. E-mail en telefoonnummer :

Mensen die een aanvraag indienen vragen we om een e-mailadres en een telefoonnummer. Dit is nodig om met hen in contact te treden over hun plan, notificaties te sturen over de voortgang van de afhandeling van hun aanvraag.

We vragen mensen die hun reactie plaatsen ook om een e-mailadres.

3. Postcode:

Bewoners die een aanvraag indienen vragen we naar hun postcode, zodat we kunnen vaststellen of de indiener in Stadsdeel West woont. Volgens de regels rondom buurtbudget mogen alleen Westbewoners een aanvraag voor het buurtbudget indienen.

De opgegeven naam wordt zichtbaar op de site, we publiceren nooit de overige persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor het platform buurtbudget het volgende geldt:

  • Een jaar na indienen van de aanvraag wordt de aanvraag op de site automatisch geanonimiseerd. Dat betekent dat de naam van de indiener niet meer zichtbaar is op de site en gegevens van de indiener uit de database worden verwijderd. De gebiedsmakelaar kan eenmalig aangeven nog voor een half jaar de gegevens te willen bewaren van de aanvrager, bijvoorbeeld omdat de activiteit nog niet is uitgevoerd.
  • De namen bij de reacties worden na een jaar geanonimiseerd en hun gegevens worden verwijderd.4. Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid

Met het insturen van een tekst, foto, ontwerp of ander werk stemt u e Bewaartermijnen xpliciet in met de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan. De gemeente Amsterdam gaat er vanuit dat u de maker of de rechthebbende bent van de geüploade foto of het ingezonden ontwerp of anders toestemming van de rechthebbende heeft gekregen om deze in te sturen. Zo niet, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk bij een eventuele claim van een rechthebbende.

5. Contact

Mocht u nog vragen hebben, die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact willen opnemen met de gemeente over privacy of gegevensbescherming bij dit project, neemt u dan contact op met openstad@amsterdam.nl.

Voor meer algemene vragen aan de gemeente over privacy of gegevensbescherming, kunt contact met opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via: Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op deze webpagina.

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 22 december 2018.