logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Bos en Lommer

Zo werkt het

In stadsdeel West heeft ieder gebied de beschikking over buurtbudget. Met dat geld kunnen plannen voor de buurt worden betaald. Wat voor plannen? Denk aan een fruitboom in de straat, een plek om samen kunst te maken of het organiseren van een buurtpicknick. Als u een plan heeft voor de buurt, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Uw plan wordt eerst besproken door de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit andere buurtbewoners die bekijken of uw plan geschikt is. Als uw plan kan worden uitgevoerd kunt u eenvoudig subsidie aanvragen. De gebiedsmakelaar neemt dan contact met u op om uit te leggen hoe dit moet.

Zo vraagt u buurtbudget aan

Stap 1 - Dien uw plan in

Heeft u een plan voor uw buurt? Via deze website kunt u uw plan indienen. Bekijk de voorwaarden naast het aanvraagformulier.

Bekijk referentiedocumenten
Bekijk aanvraagformulier

Stap 2 - Vergadering

De adviesgroep Bos en Lommer vergadert elke maand. Bewoners kunnen hun ideeën voor de buurt tot twee weken voorafgaand aan een vergadering insturen.

Bekijk vergaderagenda

Stap 3 - Vraag subsidie aan

Als de adviesgroep uw aanvraag goedkeurt kunt u subsidie aanvragen bij het subsidiebureau van de gemeente Amsterdam. Het indienen van deze aanvraag is eenvoudig, de gebiedsmakelaar of buurtwerker kan u hier eventueel bij helpen.

Stap 4 - Vertel over uw ervaring

Nadat u uw plan heeft uitgevoerd schrijft u binnen twee maanden een kort verslag dat op de site wordt geplaatst. Op deze manier kunnen buurtbewoners zien waaraan het buurtbudget wordt besteed, en wellicht brengt u anderen op een idee!

Bekijk verslagen

Het buurtbudget

Voor Bos en Lommer is in 2024 een bedrag van €125.000,- beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Hieronder ziet u hoeveel geld er nog over is voor nieuwe plannen!

€ 125.000,00 buurtbudget
in 2024
€ 55.938,13 besteed /
€ 69.061,87 resterend

Agenda

De adviesgroep Bos en Lommer vergadert elke maand. Bewoners kunnen hun ideeën voor de buurt tot twee weken voorafgaand aan een vergadering insturen.

1. Stuur uw plan in

Stuur uw plan uiterlijk twee weken voor de vergadering in.

2. Vergadering adviesgroep

Deze vergadering vindt een keer in de vier weken plaats.

Wanneer vergadert de adviesgroep?

Wie is de gebiedsmakelaar in mijn buurt?

De gebiedsmakelaar organiseert en ondersteunt de vergaderingen van de adviesgroep. Kijk hier voor de contactgegevens van uw gebiedsmakelaar.Voorwaarden

Voorwaarden subsidiering
  • U bent een be­wo­ner van stads­deel West en bent ac­tief be­trok­ken bij het plan.
  • Het plan heeft nog niet plaats­ge­von­den.
  • Uw plan is niet com­mer­ci­eel en biedt meer dan ver­maak.
  • Het plan wordt vol­doen­de on­der­steund door meer­de­re be­wo­ners en part­ners in de buurt.
  • U draagt zorg voor even­tu­eel be­no­dig­de ver­gun­nin­gen, ont­hef­fin­gen en ove­ri­ge toe­stem­min­gen. De gebiedsmakelaar kan u hier eventueel bij helpen.
  • U dient bin­nen 8 we­ken na af­ron­ding van het initiaitief een kort ver­slag in, waar­uit blijkt dat het initiatief is uitgevoerd.
  • U maakt het plan be­kend via de voor de buurt be­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len zo­als je­kunt­meer.nl, buurt­kran­ten, fly­ers, buurt­web­si­tes en fa­cebook­pa­gi­na’s.
  • Uw plan voldoet aan de voorwaardes van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. Kijk op https://www.amsterdam.nl/subsidies voor meer informatie.